ΑΜΟΥΤΣΕΡΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΑΧΝΕΣ, υψ. 2.454 μ., ΤΡΟΧΑΡΗΣ, υψ. 2.401 μ.

9 Jul 2011

Difficulty: 3

Departure time: 00:07

Departure location:

Registration period: 9 Jul 2011 00:07 (or until all participations have been filled)

Leaders:

Apply for participation

The registration period has ended